Изработка на уеб сайт за Дирекция Национален парк Рила


Година: 2013
Клиент: Дирекция Национален Парк Рила

Посети уеб сайта: www.rilanationalpark.bg

Сподели в  

Изработка на уеб сайт за Дирекция Национален парк Рила с модул "Профил на купувача". НП “Рила” е един от трите български парка, попадащи в категорията национален парк. Тази класификация съответства на ІІ-ра категория защитени територии, съгласно изискванията на IUCN. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии, парковете с национално значение, в т. ч. и попадащите в тях резервати са изключителна държавна собственост. Режимът на националния парк се определя от чл. 21 на ЗЗТ.Попадащите в Национален парк “Рила” 4 резервата запазват режимите си, определени със заповедите за обявяването им.Освен резерватите, в парка съществуват и други категории защитени територии - 6 природни забележителности и 9 исторически места. Според Параграф 3 на ЗЗТ, “В срок три години от влизането в сила на този закон всички защитени територии, без тези, посочени в приложенията към закона, се прекатегоризират при необходимост в някои от категориите защитени територии по чл. 5, т. 3, 5 и 6.”Дирекцията на Национален парк “Рила” е специализиран регионален орган на Министерството на околната среда и водите, създаден за управление на Националния парк. Членове 50 и 70 на Закона за защитените територии определят главните административни отговорности на Дирекцията. Функциите и структурата на Дирекцията се определят в Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.
bg en
Всички права запазени ® 2024
Този сайт използва бисквитки.